• Wzór umowy/regulaminu

  Umowa na wdrożenie i użytkowanie aplikacji Color Lab
  nr zgodny z numerem w treści maila
   
  Zwana dalej Umową, zawarta w Gdańsku w dniu (data w treści maila)  pomiędzy
   
  Klient
  Dane klienta w treści maila – zgodnie z danymi podanymi w momencie rejestracji
  Dane kontaktowe:
  Dane klienta w treści maila - – zgodnie z danymi podanymi w momencie rejestracji
   
  Dostawca
  Nazwa: Promptli Mateusz Truszczyński
  Adres: Kartuska 345A/4, 80-125 Gdańsk
  NIP: 9570988579
  Reprezentowana przez: Mateusz Truszczyński
  Dane kontaktowe:
  Telefon: 784941812
  Adres e-mail: mateusz@colorlabapp.pl
   
  Klient i Dostawca zwani są dalej łącznie Stronami lub każde z osobna Stroną
   
  1.     Zakres umowy
  1.1.      Przedmiotem niniejszej Umowy jest określenie warunków wdrożenia i dostawy systemu Color Lab (System) oraz wzajemnych prawa i obowiązków Stron.
  1.2.      System składa się z aplikacji instalowanej na urządzeniach przenośnych (tablet) dla użytkowników końcowych (Aplikacja) oraz aplikacji internetowej.
  1.3.      Korzystanie z Systemu odbywa się w formie subskrypcji obejmującej: 
  1.2.1.       możliwość instalacji oprogramowania na urządzeniu przenośnym (tablet) lub korzystaniu na komputerze w przeglądarce
  1.2.2.       aktualizacje oprogramowania do nowych wersji 
  1.2.3.       licencję na użytkowanie Systemu i Aplikacji
  1.2.4.       wsparcie techniczne 
  2.     Warunki dostawy
  2.1.      Korzystanie z licencji rozpoczyna.się w momencie opłacenia licencji. W przypadku płatności przelewem w ciągu 24 godzin od opłacenia licencji.
  2.2.      Licencja ważna jest 183 dni od daty płatności.
  2.3.      Dostęp zostanie przydzielony w ciągu 60 min od opłacenia licencji i potrzebne informacje zostaną wysłane na miała podanego przy rejestracji. W przypadku płatności przelewem w ciągu 24 godzin od opłacenia licencji.
  2.4.      Strony dołożą wszelkich starań, aby wyeliminować możliwość powstania opóźnień. W przypadku opóźnień w przydziale dostępu okres licencji ulega wydłużeniu o okres opóźnienia.
  2.5.      Klient wyznaczy jedną osobę odpowiedzialną za komunikację z Dostawcą w sprawach wdrażania i wprowadzania zmian w trakcie bieżącego użytkowania Systemu.
   
  3.     Opłaty i zasady płatności
  3.1.      Opłata z tytułu licencji Systemu jest zależna od włączonych pakietów
  3.2.      Klient ma prawo korzystać z licencji na jednym urządzeniu.
  3.3.      Rozliczanie świadczonych usług będzie odbywać się w ramach wybranego przez Klienta pakietu: 550 zł netto za pakiet podstawowy za 183 dni lub 670 zł netto za pakiet ze statystykami za 183 dni.
  3.4.      Opłata nie zawiera sprzętu, jest to opłata wyłącznie za licencję Color Lab na 183 dni.
  3.5.      Z pakietu 183-dniowego klient może skorzystać tylko raz. Następnie aby móc korzystać dalej z licencji konieczne jest podpisanie oddzielnej umowy na czas nieokreślony (minimum 12 miesięcy)
  3.6.      Wszystkie płatności będą realizowane na stronie www.colorlabapp.pl. Po otrzymaniu płatności Dostawca wyślę fakturę na wskazany podczas rejestracji adres e-mail w ciągu 24 godzin.. Klient wyraża zgodę na wystawienia faktur bez jego podpisu i doręczenie ich pocztą elektroniczną na adres osoby kontaktowej.
  4.     Warunki techniczne
  4.1.      Wymagania techniczne to:
  4.1.1. Tablet Samsung SM-T510 (z Android 9 lub Android 11)lub SM-T515 (z Android 9 lub Android 11) lub SM-T500 (z Android 11) lub SM-T505 (z Android 11) lub SM-T220 (z Android 11) lub SM-T225 (z Android 11) lub SM-X200 lub SM-X-205 lub w przypadku korzystania na komputerze – najnowsza wersja przeglądarki Chrome
  4.1.2. Stabilne łącze internetowe w tablecie (minimum 1 Mb/s)
  4.1.3 Nie używanie tabletu do innych celów w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania aplikacji (nie dotyczy komputera)
  4.1.4 W przypadku korzystania z komputera nie można podłączyć wagi Bluetooth, należy wtedy wpisywać dane z dowolonej wagi ręcznie.
   
  4.2.      Dostawca udostępnia Klientowi przynajmniej jeden z poniższych kanałów dystrybucji Aplikacji:
  4.2.1. Instalacja Aplikacji na telefon/tablet z pliku udostępnionego przeze Dostawcę.
  4.2.2. Instalacja Aplikacji poprzez pobranie on-line ze sklepów internetowych Google Play
  4.2.3 W przypadku komputera – strona internetowa dostawcy
  4.3.      Dostawca zastrzega sobie prawo do robienia przerw technicznych w funkcjonowaniu Systemu związanych z jego obsługą, konserwacją i wdrażaniem nowych funkcjonalności. O planowanych przerwach Dostawca poinformuje Klienta z odpowiednim wyprzedzeniem.
  4.4.      Wszelkie zauważone przez Klienta nieprawidłowości w funkcjonowaniu Systemu powinny zostać zgłoszone Dostawcy. Dostawca udzieli odpowiedzi na tak zgłoszone reklamacje w terminie do 5 dni roboczych.
  4.5.      W ramach opłaty z tytułu subskrypcji Klientowi nie przysługuje pomoc zdalna związana z obsługą programu. Chyba, że przedłuży umowę na standardowych warunkach (czas nieokreślony, minimum 12 miesięcy)
  4.6.      Dostawca zastrzegam sobie prawo do dokonywania zmian w oprogramowaniu, związanych z poprawą lub ulepszeniem jego funkcjonalności.
  4.7.      Klient ma obowiązek używać unikalne hasło do Systemu
  4.8.      Klient nie ma prawa do „inżynierii odwrotnej” oprogramowania w żadnej formie
   
   
  5.     Ważność umowy
  5.1.      Umowa zostaje zawarta na czas określony 183 dni od daty udostępnienia licencji. 
  5.2.      Umowa jest zawarta tylko pod warunkiem opłacenia licencji.
  5.3.      Dostawca ma prawo niezwłocznie zaprzestać świadczenia usługi lub rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym, bez prawa Klienta do zwrotu niewykorzystanej kwoty opłaty abonamentowej, jeżeli Klient:
  5.2.1. Zalega względem Dostawcy z płatnościami
  5.2.2. Będzie korzystał z Systemu niezgodnie z jego przeznaczeniem, określonymi parametrami, obowiązującym prawem lub Umową,
  5.2.3. Udostępni System osobom trzecim, nieobjętym zakupioną licencją.
  5.4.      Wypowiedzenie lub rozwiązanie Umowy wymaga formy pisemnej.
   
  6.     Odpowiedzialność
  6.1.      Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykorzystanie lub nienależyte użytkowanie Usługi przez Usługobiorcę, w tym udostępnianie danych niezbędnych do korzystania z Aplikacji osobom trzecim.
  6.2.      Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę lub uszkodzenie danych, naruszenie dóbr osobistych.  
  6.3.      Żadna ze stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za jej niewykonanie, lub opóźnienia w wykonaniu swoich zobowiązań, jeżeli wystąpi ono na skutek działania siły wyższej, to jest zdarzenia niemożliwego do przewidzenia i będącego poza kontrolą stron. Strona dotknięta działaniem siły wyższej, niezwłocznie zawiadomi stronę przeciwną o zaistniałej sytuacji i dołoży wszelkich starań aby jak najszybciej wywiązać się ze swoich zobowiązań.
  6.4.      Dane o produktach fryzjerskich są uzupełniane przez salony i pomiędzy nie współdzielone. Dostawca nie odpowiada za poprawność tych danych.
   
  7.     Licencja na oprogramowanie Color Lab
  7.1.      Zawarcie Umowy jest jednoznaczne z akceptacją warunków licencyjnej na to oprogramowanie.
  7.2.      Dostawca udziela Klientowi niewyłącznej licencji na System (Licencja).
  7.3.      Wszystkie prawa wyłączne związane z Systemem i Aplikacją, takie jak prawo do nazwy, firmy oraz prawo autorskie, prawa majątkowe zachowuje Dostawca.
  7.4.      Klient może korzystać z Systemu w dowolnym czasie oraz dowolnym miejscu, przy czym maksymalnie na jednym urządzeniu
  7.5.      Klient może korzystać z Systemu na wszystkich pola eksploatacji związanych z Systemem, w szczególności w zakresie:
  7.5.1. Wprowadzania, utrwalania i modyfikowania danych.
  7.5.2. Eksportowania danych
  7.5.3. Raportowania
  7.6.      Klient zobowiązuje się, że:
  7.6.1. Nie będzie udostępniać Systemu w całości ani w części osobom trzecim bez pisemnej zgody Dostawcy, za wyjątkiem pracowników Klienta.
  7.6.2. Nie będzie udzielać sublicencji osobom trzecim bez pisemnej zgody Dostawcy.
  7.6.3. Będzie korzystać z Systemu tylko na własny użytek.
  7.6.4. Zabezpieczy System przed dostępem do niego osób niepowołanych i możliwością jego skopiowania w całości lub w części.
  7.7.      Określone Umową prawa są nabywane na czas jej trwania.
   
  8.     Prawo własności danych
  8.1.      Klient utrzymuje pełne prawo do własności danych przekazanych i przechowywanych w Systemie. W żadnym przypadku Dostawca nie będzie korzystał, przekazywał czy kopiował danych Klienta z wyjątkiem sytuacji, gdy zostanie upoważniony przez Klienta lub podczas zwykłego dostarczania usług Systemu i obsługi jego użytkowników.
  8.2.      W przypadku wypowiedzenia Umowy, Dostawca usunie wszystkie dane Klienta z serwera Dostawcy po 14 dniach od daty rozwiązania umowy. Przed tym usunięciem, Klient może zażądać na piśmie otrzymania kopii wszystkich danych Klienta przechowywanych w Systemie, która zostanie przekazana w formie drukowanej.
  8.3.      Administratorem danych osobowych wprowadzanych do Aplikacji jest Klient.
  8.4.      Klient powierza Dostawcy przetwarzanie danych osobowych w zakresie w jakim wprowadza je do Systemu wyłącznie w celu przechowywania przez Klienta przedmiotowych danych oraz świadczenia usług przez Dostawcę.
  8.5.      Dostawca będzie gromadzić w swojej bazie i przetwarzać w celu wykonania Umowy oraz w celu wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Dostawcę, dane Klienta zawarte w Umowie, przekazane Dostawcy przez Klienta w trakcie wykonywania Umowy, a także dane związane z usługą niezbędne m.in. dla prawidłowego jej rozliczania.
  8.6.      Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania.
  8.7.      Strony zawrą odrębną umowę w zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych.
   
  9.     Postanowienia końcowe
  9.1.      Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  9.2.      Wszystkie sprawy nieuregulowane w Umowie będą rozstrzygane zgodnie z polskim kodeksem cywilnym.
  9.3.      Strony dołożą wszelkich starań, aby rozstrzygać w sposób polubowny wszelkie ewentualne kwestie sporne wynikłe z realizacji Umowy. Jeżeli nie będą mogły być rozwiązane polubownie na korzyść żadnej ze stron, będą rozpatrywane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Dostawcy.
  9.4.      Klient jest traktowany jako przedsiębiorco o cechach konsumenta
  9.5.      Klientowi przysługuje 14 dniowe prawo odstąpienia od niniejszej umowy. Należy je zgłosić wysyłając informacje na adres mateusz@colorlabapp.pl. Zwrot zostanie wykonany w ciągu 5 dni od zaakceptowania przez Klienta faktury korygującej.
  9.6.      Umowa została została zaakceptowana przez Klienta w momencie rejestracji i jej kopia wysłana na maila Klienta.
   
  10.  Zgody Klienta
  10.1. Klienta niniejszym wyraża/nie wyraża zgody na 
   
  10.1.2. Zbieranie przez Dostawcę błędów i statystyk za pośrednictwem Systemu lub Aplikacji.
   
   
  a) wyraża zgodę
   
   
  b) nie wyraża zgody