• Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

   

  Zwana dalej Umową, , zawarta w Gdańsku w dniu (data w treści maila) pomiędzy

   

   

  Administrator
  Dane klienta w treści maila – zgodnie z danymi podanymi w momencie rejestracji
  Dane klienta w treści maila – zgodnie z danymi podanymi w momencie rejestracji

   

   

  Podmiot Przetwarzający
  Nazwa: Promptli Mateusz Truszczyński
  Adres: Kartuska 345A/4, 80-125 Gdańsk
  NIP: 9570988579, REGON: 383277762
  Reprezentowana przez: Mateusz Truszczyński
  Dane kontaktowe:
  Telefon: 784941812
  Adres e-mail: mateusz@colorlabapp.pl

   

  Administrator i Podmiot Przetwarzający zwani są dalej łącznie Stronami lub każde z osobna Stroną
  1. Zakres umowy
  1.1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest określenie warunków na jakich odbywać się będzie przetwarzanie powierzonych danych osobowych niezbędnych do wdrożenia i dostawy systemu Color Lab (System).
  2. Podstawa prawna
  2.1. Dane niezbędne do wdrożenia i dostawy systemu Color Lab będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
  3. Cel umowy
  3.1. Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych Podmiotowi Przetwarzającemu wyłącznie w zakresie związanym z wdrożeniem, dostawą, serwisowaniem, rozbudową i aktualizowaniem systemu Color Lab.
  3.2. Celem przetwarzania przez Podmiot Przetwarzający powierzonych przez Administratora danych osobowych jest wyłącznie świadczenie wyżej określonych usługi na rzecz Administratora.
  4. Zakres przedmiotowy przetwarzanych danych
  4.1. W ramach wdrożenia i dostawy systemu Color Lab Podmiot Przetwarzający będzie przetwarzał następujące dane osobowe:
  a) Imiona i nazwiska klientów Administratora. W systemie nie wolno przechowywać danych jednoznacznie identyfikujących klienta.
  b) Loginy i hasła użytkowników systemu lub numery telefonów (w zależności od sposobu logowania.
  c) Imię i Nazwisko Administratora i osób kontaktowych

   

  4.2. Powyższe dane będą umieszczone w wirtualnych dyskach oraz serwerach, na warunkach technicznych i zasadach określonych przez dostawców tych usług:
  • Google Cloud: https://cloud.google.com/security/gdpr - dane klientów Administratora przechowywane na terenie Unii Europejskiej
  • AWS: https://aws.amazon.com/compliance/gdpr-center/ - dane klientów Administratora przechowywane na terenie Unii Europejskiej
  • Fakturownia Sp. z o.o. – dane Klienta/Administratora w celu wystawienia faktury
  • mBank S.A. w celu obsługi płatności
  • W przyszłości podmiot przetwarzający ma prawo dodać innych dostawców
  5. Obowiązki Podmiotu Przetwarzającego
  5.1. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych danych osobowych zgodnie z niniejszą umową oraz umową na wdrożenie, użytkowanie i dostawę systemu Color Lab.
  5.2. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się stosować adekwatne środki techniczne i bezpieczeństwa pozwalające w sposób właściwy przetwarzać powierzone dane.
  5.3. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się nadać stosowne upoważnienia dla wszystkich osób upoważnionych przez niego do przetwarzania powyższych danych.
  5.4. Wśród osób upoważnionych przez Podmiot Przetwarzający będą jego pracownicy, zleceniobiorcy oraz inne podmioty świadczące na rzecz Podmiotu Przetwarzającego usługi wymienione w pkt 3.1.
  5.5. Żadna osoba nie może zostać upoważniona do przetwarzania danych przez Podmiot Przetwarzający bez uprzedniej zgody Administratora.
  5.6. Podmiot Przetwarzający może udostępnić przetwarzane dane osobowe bez zgody Administratora wyłącznie w przypadkach wynikających bezpośrednio z prawa powszechnie obowiązującego.
  5.7. Podmiot Przetwarzający po zakończeniu świadczenia usługi związanej z przetwarzaniem danych zwraca Administratorowi wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
  5.8. Podmiot Przetwarzający zobowiązany jest do zachowania tajemnicy i poufności w zakresie przetwarzanych danych.
  6. Prawa Administratora
  6.1. Administrator ma prawo kontroli prawidłowości przetwarzanych danych przez Podmiot Przetwarzający.
  6.2. Administrator może realizować prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu Przetwarzającego z minimum 14 dniowy uprzedzeniem.
  6.3. Podmiot Przetwarzający zobowiązuję się do usunięcia uchybień wykazanych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora nie dłuższym niż 21 dni.
  6.4. Administrator odpowiada za działania swoje, pracowników, oraz podwykonawców którym dał dostęp do aplikacji. Dostęp do aplikacji może być udzielany poprzez wysłanie maila z adresu podanego w danych kontaktowych na adres mateusz@colorlabapp.com z numerem telefonu służącemu do logowania. Administrator odpowiada za osoby, którym nadał dostęp do aplikacji.

   

  7. Ważność umowy
  7.1. Umowa zostaje zawarta na czas określony 183 dni.
  7.2. Administrator danych może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym gdy Podmiot Przetwarzający:
  a) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie.
  b)  przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z niniejszą umową.
  c) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora

   

  8. Odpowiedzialność Podmiotu Przetwarzającego
  8.1. Podmiot Przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.
  8.2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych w umowie.
  8.3. Podmiot przetwarzający nie jest odpowiedzialny za udostępnienie powierzonych danych osobowych osobom nieuprawnionym, nie odpowiada także za zabranie bądź uszkodzenie tych danych osobowych w przypadku, gdy przyczyną powyższego jest działanie bądź zaniechanie Administratora.
  9. Postanowienia końcowe
  9.1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  9.2. Wszystkie sprawy nieuregulowane w Umowie będą rozstrzygane zgodnie z polskim kodeksem cywilnym.
  9.3. Strony dołożą wszelkich starań, aby rozstrzygać w sposób polubowny wszelkie ewentualne kwestie sporne wynikłe z realizacji Umowy. Jeżeli nie będą mogły być rozwiązane polubownie na korzyść żadnej ze stron, będą rozpatrywane przez sądy i organy właściwe z zakresu ochrony danych osobowych.
  9.4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.
  9.5. W przypadku nie podpisania kolejnej umowy dane usuwane są nie wcześniej niż po 184 dniach od podpisania umowy, nie później niż po 200 dniach od podpisania umowy.